LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
+ Tháng 04/1982: Xí nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang được thành lập theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Điện Lực, trực thuộc Công ty Xây Lắp Điện 2.
+ Ngày 12/07/2000: Theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp, Xí nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang thuộc Công ty Xây Lắp Điện 2 chuyển thành Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Nay là Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON).
+ Ngày 01/09/2003: Thực hiện theo quyết định số 112 ngày 01/07/2003 của Bộ Công Nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang thành Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang (ACECO).