Tư vấn thiết kế & Chuyển giao công nghệ

10/26/2022 10:46:05 AM

Tư vấn thiết kế & Chuyển giao công nghệ:
 - Dự án tiêu biểu:
 - Công ty cổ phần bê tông ly tâm điện lực Khánh Hòa: Đã chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất ; cung cấp các máy móc thiết bị như máy căng, máy gia công nòng thép, khuôn sản phẩm …; thiết kế sản phẩm Bê tông ly tâm ứng lực trước.